Regulamin konkursu "OKNO NA...GABIT"

1. Postanowienia ogólne

1.1.

Organizatorem konkursu fotograficznego „OKNO NA GABIT” jest firma GABIT Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie.

1.2.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: marketing@gabit.eu

1.3.

Termin nadsyłania zdjęć zostaje ustalony na 19.08.2022 – 04.09.2022. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.gabit.eu i profilu firmowym na FB do dnia 09.09.2022.

2. Cel i tematyka konkursu

2.1.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przesyłanie zdjęć konkursowych.

2.2.

Zamierzeniem twórców konkursu jest popularyzacja profilu firmowego GABIT Sp. z o.o. na FB wśród internautów oraz pozyskanie zdjęć realizacji produktów firmowych GABIT Sp. z o.o.

3. Zasady uczestnictwa

3.1.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto amatorsko, czy też profesjonalnie zajmuje się fotografią oraz posiada produkty
firmy GABIT Sp. z o.o. , której wyglądem chce podzielić się z innymi.

3.2.

Uczestnik wysyłający zdjęcia gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste do zdjęć i jest upoważniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do zdjęć oraz zdjęcia te nie są obciążone wadami prawnymi uniemożliwiającymi ich wykorzystywanie przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

3.2.1.

Treścią nadsyłanych zdjęć mogą być tylko i wyłącznie produkty firmy GABIT Sp. z o.o.

3.3.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć nie związanych z tematyką, bądź łamiących postanowienia Regulaminu.

3.4.

Uczestnik w każdej chwili może zostać poproszony o przesłanie dodatkowych zdjęć sfotografowanych produktów GABIT, jeśli będą uzasadnione podejrzenia dotyczące spełnienia przez daną fotografię kryteriów dotyczących jej pochodzenia.

3.5.

Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora konkursu nadesłanych zdjęć w działalności promocyjnej.

3.6.

Mile widziane jest polubienie profilu firmy GABIT Sp. z o.o. na Facebook’u: https://www.facebook.com/GABIT.okna

3.7.

Forma dostarczenia zdjęć konkursowych:

– w wiadomości prywatnej na profilu: https://www.facebook.com/GABIT.okna

– lub na adres e-mail: marketing@gabit.eu z dopiskiem: „OKNO NA…GABIT”

 

4. Dane techniczne zdjęcia

4.1.

Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice (dopuszczalna jest ingerencja programów graficznych), jednak przesyłać zdjęcia można tylko w formie plików cyfrowych zgodnej z parametrami opisanymi w regulaminie.

4.2.

Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć.

4.3.

Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry będą dyskwalifikowane.

4.4.

Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie plików JPEG lub PNG.

4.5.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku.

4.6.

Przesłane pliki nie będą zwracane.

4.7

Uczestnicy przesyłając zdjęcia na Konkurs, akceptują Regulamin Konkursu i udzielają Organizatorowi nieodpłatnej bezterminowej licencji do korzystania ze zdjęć konkursowych oraz ich modyfikacji na polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) wprowadzanie do obrotu;

3) wprowadzanie do pamięci komputera;

4) nieodpłatne użyczenie, najem;

5) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;

6) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie. Licencja, o której mowa powyżej, uprawnia do wykorzystania zdjęć konkursowych samodzielnie, jak i w ramach materiałów wydawanych przez Organizatora jako utworów odrębnych lub wspólnie z innymi utworami.

 

5. Nagrody

5.1.

Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury złożone z pracowników firmy GABIT Sp. z o.o. Rozstrzygnięcie wraz z ogłoszeniem wyników nastąpi 09.09.2022.

5.2.

Głosowanie wyłoni trzech laureatów, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami głównymi.

Nagrodami głównymi w konkursie są:

I – tablet

II – pamięć zewnętrzna 100GB

III – powerbank solarny

Dla wybranych uczestników konkursu przewidziane są gadżety firmowe.

5.3.

Z nadesłanych prac stworzona zostanie wystawa, którą oglądać będzie można na stronie www.gabit.eu.

5.4.

Decydujące są oceny Jury i nie przysługuje od nich odwołanie.

5.5.

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie www.gabit.eu oraz na profilu firmowym na FB.

5.6.

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową lub telefoniczną.

5.7.

Nagrody główne zostaną dostarczone w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

5.8.

W przypadku nie dostarczenia danych do przesyłki nagród w terminie do 7 dni od wysłania przez organizatora konkursu informacji o wygranej, prawo do nagrody konkursowej wygasa, a nagrody zostają do dyspozycji organizatora konkursu.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie zdjęć w przesłanej rozdzielczości.

6.2.

Przystąpienie Uczestnika do Konkursu, tj. nadesłanie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu oraz na opublikowanie danych osobowych Uczestnika, który okaże się zwycięzcą Konkursu, na profilu Facebook Organizatora. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

6.3.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw osobistych i majątkowych osób trzecich osoba przekazująca zdjęcia zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

6.4.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu przyznania nagród bez wcześniejszego powiadomienia.

6.5.

W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez organizatora listy zwycięzców Konkursu na adres: GABIT Sp. z o.o., ul. Leśna 5, 77-100 Bytów, z dopiskiem „OKNO NA…GABIT”. Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu.

6.6.

Udział w Konkursie oznacza bezwarunkową zgodę na postanowienia Regulaminu.

6.7

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.